ఈ వార్త చదివి సిగ్గుపడదాం..!

సహజంగా అయితే పెళ్లి కుదిరంది అంటే అందరు అడిగే ప్రశ్న కట్నం ఎంత ఇస్తున్నారనే.. కట్నం తీసుకోవడం నేరమే..! కానీ ఎవరు తీసుకోకుండా ఉంటున్నారు.. లక్షలు సంపాదించేవాళ్ళు కూడా కట్నాల కోసం పిక్కుతినేవాళ్లే ఎక్కువగా...
error: