‘సామజవరగమనా’ లిరిక్స్….

పల్లవి:

నీ కాళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్ళు

ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్ళకు దయ లేదా అసలు

నీ కళ్ళకి కావలికాస్తాయే కాటుకలా నా కలలు
నువ్వు నులుముతుంటే ఎర్రగా కంది చిందేనే సెగలు

నా ఊపిరి గాలికి ఉయ్యాలాగ ఊగుతూ ఉంటే ముంగురులు
నువ్వు నెట్టేస్తే ఎలా నిట్టూర్చవటే నిష్టూరపు విలవిలలు

సామజవరగమనా నిను చూసి ఆగ గలనా?
మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పా తగునా…

చరణం:
మల్లెల మాసమా…
మంజుల హాసమా…
ప్రతి మలుపులోన ఎదురు పడిన వెన్నల వనమా…
విరిసిన పింఛమా…
విరుల ప్రపంచమా…
ఎన్నెన్ని వన్నెచిన్నలంటే, ఎన్నగ వశమా?

అరె, నా గాలే తగిలినా…
నా నీడే తరిమినా..
ఉలకవా, పలకవా, భామా…
ఎంతో బతిమాలినా…
ఇంతేనా అంగనా..
మదిని మీటు మధురమైన మనవిని వినుమా..